حریم خصوصی

وقتی از فروشگاه مرس مارکت استفاده میکنید، با ارائه اطلاعاتتان به ما اطمینان میکنید. در این راستا سیاست حفظ حریم خصوصی و رازداری کاربران این فروشگاه را به شرح ذیل تعریف و ارائه نموده ایم. فروشگاه مرس مارکت تمام تلاش خود را می نماید تا با رعایت بالاترین سطوح و نکات امنیتی ممکن برای حفظ حریم خصوصی افراد حقیقی و حقوقی، هیچ گونه از اطلاعات را در اختیار شخص ثالث قرار ندهد. مرس مارکت هویت شخصی کاربران را محرمانه میداند و اطلاعات شخصی آنان را به هیچ شخص یا سازمان دیگری منتقل نمیکند، مگر اینکه با حکم قانونی مجبور باشد در اختیار مراجع قضایی قرار دهد.

نقد و نظرهای ارسالی کاربران باید در راستای رعایت قوانین وب سایت باشد و مرس مارکت این اجازه را دارد تا آنها را در راستای قوانین وب سایت خود ویرایش کند. همچنین اگر نظر یا پیام ارسال شده توسط کاربر، مشمول مصادیق محتوای مجرمانه باشد، مرس مارکت میتواند از اطلاعات ثبت شده برای پیگیری و ارجاع به مراجع قانونی استفاده کند.

حریم خصوصی

وقتی از فروشگاه مرس مارکت استفاده میکنید، با ارائه اطلاعاتتان به ما اطمینان میکنید. در این راستا سیاست حفظ حریم خصوصی و رازداری کاربران این فروشگاه را به شرح ذیل تعریف و ارائه نموده ایم. فروشگاه مرس مارکت تمام تلاش خود را می نماید تا با رعایت بالاترین سطوح و نکات امنیتی ممکن برای حفظ حریم خصوصی افراد حقیقی و حقوقی، هیچ گونه از اطلاعات را در اختیار شخص ثالث قرار ندهد. مرس مارکت هویت شخصی کاربران را محرمانه میداند و اطلاعات شخصی آنان را به هیچ شخص یا سازمان دیگری منتقل نمیکند، مگر اینکه با حکم قانونی مجبور باشد در اختیار مراجع قضایی قرار دهد.

نقد و نظرهای ارسالی کاربران باید در راستای رعایت قوانین وب سایت باشد و مرس مارکت این اجازه را دارد تا آنها را در راستای قوانین وب سایت خود ویرایش کند. همچنین اگر نظر یا پیام ارسال شده توسط کاربر، مشمول مصادیق محتوای مجرمانه باشد، مرس مارکت میتواند از اطلاعات ثبت شده برای پیگیری و ارجاع به مراجع قانونی استفاده کند.